Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovuse arendamisele, julgusele ennast liikumises väljendada, iseenda ja oma keha tundma õppimisele.

Õpe on peamiselt suunatud loovusele ja eneseväljendusele, mis on tugevalt seotud liikumise mõtestamise ja üldkultuurilise teadlikkuse tõstmisega. Tehnikale ja etendamisele suunatud õppe eesmärk on kaht eelnevat suunda toetada.

Üldised eesmärgid

  • Luua õppijale positiivseid tantsukogemusi ja võimalusi leida rõõm tantsus ja liikumises.

  • Pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust.

  • Pakkuda lastele ja noortele võimalust oma loomevõime avastamiseks ja eesmärgipäraseks arendamiseks.

  • Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.

  • Avardada silmaringi, toetada õpilasi nende eetilise, esteetilise ja emotsionaalse mõttemaailma kujunemisel ning oma väärtushinnangute otsingul.

  • Avardada õpilase arusaamist tantsu mitmekülgsusest nii kunstiliigi kui kultuurilise ja ühiskondliku nähtusena ning elukestva liikumisharrastusena.

  • Tagada tantsuharidus, mis võimaldaks soovi korral tantsualaste õpingute jätkamist kõrgkoolis.