Õppimine

Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovuse arendamisele, julgusele ennast liikumises väljendada, iseenda ja oma keha tundma õppimisele.

Eesmärgid

  • Pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust ning toetada seeläbi laste ja noorte arengut.

  • Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi, toetada õpilasi nende eetilise, esteetilise ja emotsionaalse mõttemaailma kujunemisel ning suunata neid oma väärtushinnangute otsingul.

  • Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.

  • Pakkuda lastele ja noortele võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks. Tagada tantsuharidus, mis võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolides.

  • Anda võimalus õppida igale tantsukooli astujale, olenemata tema eelnevast liikumiskogemusest.