Õppegrupid

Tundide aegu vaata tunniplaanist!    

Õppetöö  jaguneb õpilaste tantsulise kogemuse ja vanuse alusel järgmisteks  õppeastmeteks: 

Eelaste - 2 aastat 

I aste - 4 aastat  

II aste - 5 aastat 

III aste - 3 aastat 


Õppetegevuse maht on sõltuvalt õppeastmest 3-8 akadeemilist tundi nädalas. Eeltoodud õppemahule lisanduvad esinemised, laagrid ja muud arendavad projektid. Tantsukooli vaheajad kattuvad üldhariduskoolidele riiklikult kehtestatud vaheaegadega, sellel ajal võivad tunnid toimuda kokkuleppeliselt. Suvisel koolivaheajal on nädalane tantsulaager.

Õpilaste jagunemine astmetesse ei sõltu reeglina nende vanusest, vaid personaalsest valmisolekust ja võimetest. Seega saab tantsukooli erinevate õppetasemetega liituda ka õppeprotsessi keskel, kui liituja sobib oma huvide ja oskuste poolest ning tal on tahe tantsu õppida.


EELASTE  (5-6 aastased lapsed)

Laste tantsuoskusi, loovust, sotsiaalseid pädevusi ja õpivalmidust edendatakse mänguliste ja erinevaid meeli arendavate tegevuste kaudu. Olulisel kohal on liigutuste vaba ja loomulik sooritamine. 

Õppetegevuse eesmärgid


Õpiväljundid

I ASTE  (üldjuhul üldhariduskooli 1.-4.klass)

Õpe on kahel esimesel aastal suunatud eelkõige loovusele ja eneseväljendusele. Viljeletakse vabamat, kuid samas mõtestatud liikumist, mis aitab luua lapse minapilti ning soosib  väljendusvõime arengut. Mõtestatakse nähtusi ja situatsioone liikumise ja tantsu kaudu. Loovusülesannetes on rõhk vabal liikumisel, vaheldusrikkusel ja rõõmul. Väärtustatakse igaühe isikupärast väljendust. 

Kolmandal ja neljandal  aastal suureneb esinemisele ja tehnikale suunatud õpe, lisandub modern- ja kaasaegse tantsu algõpetus. Võrdselt olulised on nii õpilase individuaalse arengu toetamine kui rühmatöös vajalike oskuste õppimine ja rakendamine.

 

Õppetegevuse eesmärgid: 


Õpiväljundid:

Õppija


II ASTE ( üldjuhul üldhariduskooli 5.-9.klass)

Loomulikku liikumist rikastatakse mitmekesiste tantsuliste liikumiskvaliteetidega,  muuhulgas rakendatakse Labani liikumissüsteemi. Tantsuliste oskuste arendamiseks kombineeritakse erinevaid kaasaegse tantsu ja moderntantsu tehnikaid. Õpitakse kompositsiooni ja improvisatsiooni algtõdesid, loovülesandeid lahendatakse nii isikliku liikumiskeele kui  koosloomise oskuste arendamiseks. Esitatakse  omaloomingut, mõtestatakse nähtut ja arutletakse selle üle ühiselt. Varasemast rohkem pööratakse tähelepanu  kehateadlikkuse ja analüüsioskuse arendamisele. Lisaks loovusele ja eneseväljendusele ning etendamisele ja tehnikale suunatud õppele suureneb üldkultuurilise teadlikkuse ja mõtestamise osakaal. 

Õppetegevuse eesmärgid

tantsu- ja teiste kunstiliikide sündmustel;


Õpiväljundid 

Õpilane


III ASTE (üldjuhul gümnaasium)

Selles õppeastmes on rõhk asetatud etendamisele, tantsutehnika, üldkultuurilise teadlikkuse ja mõtestamise arendamisele. Praktiseeritakse erinevaid modern- ja kaasaegse tantsu koolkondi ning tutvutakse erinevate treeningsüsteemide põhimõtete ja moderntantsu ajalooga. Uuritakse ja praktiseeritakse etenduskunsti võimalusi. Süvendatult tegeletakse erinevate improvisatsioonivormidega, õpitakse tantsukompositsiooni ja praktiseeritakse seda loovtöödes ning lõpulavastuses. Loomisprotsessis võimaldatakse osaleda nii looja kui etendajana. Arutletakse ja argumenteeritakse tantsu kui kunstiliigi üle. Jagatakse ja kaitstakse oma arvamusi ning õpitakse oma kunstilisi valikuid põhjendama. Teiste kunstnike loomingut vaadates ja analüüsides õpitakse oma loomingut laiemasse kultuurikonteksti asetama.  

Selle astme üks õppeosa on eesti rahvatants, mille ainekava on käesoleva õppekava lõpus. 

Kolmandal aastal lavastatakse koosloome meetodil lõputöö.Õppetegevuse eesmärgid

Õpiväljundid  

Õpilane: 

NEIDUDE RAHVATANTSURÜHM RUNDU

2023/24 õppeaastal on pausil

Rahvatantsu rühm RUNDU on III astme õppe üks osa, seda ainekava saab saab läbida eraldi.  

Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja/või eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. Õpitakse eesti rahvatantsule omaseid samme ja liikumisi ning valitud repertuaari, tantsude valik lähtub konkreetse õppeaasta eesmärkidest ning plaanidest. Rajatakse alus rahvatantsuhuvile, tantsutraditsioonide säilitamisele ja edasikandmisele. Võetakse osa erinevatest rahvatantsu sündmustest ja osaletakse  erinevate tantsupidude protsessides. 

 

Õppetegevuse eesmärgid 

Õpiväljundid

Õpilane