Klassid Võrus

ETTEVALMISTUSKLASS (3-6 aastased lapsed)

Oma tundides keskendume eneseväljendusele, loominguliselt ja füüsiliselt aktiivsetele tegevustele läbi mängu. Meie jaoks on olulisel kohal julgus ennast väljendada ning sellest tulenevalt toetame ka lapse sotsiaalsete oskuste arengut. Üheks oluliseks aspektiks tantsuõppe juures on ettevalmistus tantsutehnikaks (loovtants ja -liikumine, klassikaline kehahoid), kust ei puudu julgus iseseisvalt mõelda ja oma ideid jagada. Lapse loovus saab areneda läbi mängu ja läbi mängu tekib lapsel julgus vabale eneseväljendusele- see on koht, kust algab tantsukunst.

Õpetaja Ester Tamm

T ja N kell 17.30 - 18.30

1. TANTSUKLASS (UUS Dalcroze- Muusikalise suunaga tantsuklass, 7-10 aastased lapsed)

Muusikalised ning tantsulised tegevused on laste sotsialiseerumise ja julge eneseväljenduse populaarsed, domineerivad ning universaalsed osad. Tants ja muusika on kultuurisüsteemi ja keelelise arengu oluline osa potentsiaalse eneseregulatsiooni tekkimisele ning säilimisele. Muusika on nii kuulamis- kui ka tantsukunsti oluline osa ning sellest tulenevalt arenevad laste võimed muusikas nähtu, kuuldu ning kogetu põhjal. Kuna lapse füüsiline mina ja muusika on õppimisel tihedalt seotud, ei ole laste puhul efektiivne õpetada üht ilma teiseta, mis tähendab, et muusika ja tants on laste jaoks võrdselt olulise tähtsusega. Sidudes oma töös muusikalise eneseväljenduse tantsulise liikumisega olen märganud, et selline tegevus on lapse jaoks õppimist toetav ning seda mõtet toetab ka kaasaegne õpikäsitus, kus peetakse oluliseks erinevate tegevuste lõimimist. Dalcroze’i metoodika järgib põhimõtteid, kus lapse põhiline ettekujutus muusikalisest rütmist on tihedalt seotud motoorsete aistingutega (liikumise erinevad viisid, instrumentide käsitsemisoskus, kehakontroll e tasakaal). Dalcroze sõnastas oma käsituse kaudu muusikapedagoogilised ideed, mis ühendavad liikumise, kuulamise ja improvisatsiooni. Seda metoodikat kasutav õpetaja aitab lastel liikumise ja tantsu kaudu mõista muusika põhilisi mõisteid. Metoodika töötab hästi lastega, kuna õpetamine on kohandatud lapse mõtte- ja õppimisviisile. Dalcroze’i metoodika järgi saavad lapsed muusikaga üheks, rõhutades helide seostamiseks keha kasutamist liikumise ja tantsu kaudu.

Õpetaja Ester Tamm

T ja N kell 16.30 - 17.15


4. TANTSUKLASS (8 -10 aastased lapsed)

Tantsutehnika kohtub loovuse ja mänguga. Lisaks improvisatsioonile ja loovtantsule tegeleme ka kaasaegse tantsu ja kaasaegse Eesti rahvatantsu algõpetusega.

Õpetajad Ester Tamm ja Tiina Ilves

E ja K kell 14.30 - 16.007. TANTSUKLASS (13-17.aastased noored)

Tundides tegeleme kaasaegse Eesti ja moderntantsu algtõdedega, tantsu kompositsiooni loomise, improvisatsiooni ning loovtantsuga. Kõike eelnimetatut toetab tunniplaani siseselt klassikalise kehahoiu baasõpe.

Õpetajad Ester Tamm ja Tiina Ilves

E ja K kell 16.15-17.45